Tilt izjava o skladonosti i7

EU - Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti je izključna odgovornost proizvajalca:
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
 
Izjavlja, da so izdelki:           Robotski sesalnik s priklopno / polnilno postajo in dodatki
Identifikacija izdelka:           Roomba serije i7, nadzorni modeli RVB-Y1s priklopno/polnilno postajo  Home Base modela 1707 in navideznim zidom.
Leto pridobitve CE:    2019
so s preizkusi potrjeno skladne z določbami naslednjih direktiv ES, če so nameščene v skladu z navodili za nameščanje v dokumentaciji izdelka. Dokumentacijo tehnične sestave (TCF) hranijo v Bedford Drive 8, Bedford, MA 01730.
Direktiva o radijski opremi 2014/53 / EU
 
Roomba i7 serije i7 (RMN: RVB-Y1)
vsebuje radijski modul Trident modela AXC-Y1.
 
  • ETSI EN 300 328 V2. 1.1
  • ETSI EN 301 440 V2.1.1
  • ETSI EN 301 489-1V2.2.0
  • ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-3.2.0
  • ETSI EN 301 893 V2.1.1
Širokopasovni prenosni sistemi; Oprema za prenos podatkov, ki deluje v pasu 2,4 GHz ISM in uporablja širokopasovne modulacijske tehnike; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53 / EU
 
Naprave kratkega dosega (SRD); radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53 / EU
 
Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve;
1.del: Skupne tehnične zahteve; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53 / EU in bistvene zahteve člena 6 Direktive 2014/30/ EU
 
Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve;
17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1 (b) Direktive 2014/53 / EU
 
5 GHz RLAN; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53 / EU
Direktiva RoHS 2011/65 / EU:
 
  • EN 62321: 2009
Elektrotehnični izdelki - Določanje ravni šestih nadzorovanih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šest valentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil etri)
Direktiva 2009/125 / ES o okoljsko primerni zasnovi:
 
  • Uredba ES št. 1275/2008
  • EN 62301: 2011
(Home Base model 17070)
  • Uredba (ES) št. 801/2013
Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32 / ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo porabe električne energije v stanju pripravljenosti / izključenosti električne in elektronske opreme za gospodinjstva in pisarne.
 
Gospodinjski električni aparati - Merjenje stanja pripravljenosti
 
Sprememba uredbe (ES) št. 1275/2008 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije v stanju pripravljenosti / izključenosti električne in elektronske opreme za gospodinjstva in pisarne.
 
Poleg tega so bili uporabljeni naslednji varnostni standardi izdelkov:
EN 60335-1 2012 + A11: 2014
EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013
EN 60335-1: 2012 + A13: 2017
(Home Base model 17070)
EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010
(Home Base model 17070)
EN 62233: 2008
EN 62311: 2008
 
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike in vodne čistilce.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-29. del: Posebne zahteve za polnilce baterij
 
Merilne metode za elektromagnetna polja gospodinjskih naprav in podobnih aparatov z ozirom na izpostavljenost ljudi.
 
Ocena elektronske in električne opreme glede na omejitve izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz).
Prav tako so bili uporabljeni naslednji standardi EMC:
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 1.del: Emisije.
 
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 2. del: Imuniteta - Standard družine izdelkov.
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - del 3-2: Omejitve - Omejitev za emisije harmonskih tokov (vhodni tok opreme ≤ 16 A na fazo)
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Omejitve -
Omejitve napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom ≤ 16 A na fazo, ki niso predmet pogojevane priključitve
 
Oseba, odgovorna za pripravo te izjave:                                  Zastopnik, potrjen s strani EU:
Ime: Stephen Pallotta INCE                                                        iRobot Corporation
Položaj/Naziv: Glavni inženir za skladnost in predpise             11 Avenue Albert Einstein
                                                                                                    69100 Villeurbanne, France
Podpis: _________________________
Datum: 27. Februar, 2019                                                          Zastopnik, potrjen s strani Velike Britanije:
              
                                                                                                    iRobot Corporation
                                                                                                    111 Buckingham Palace Road
                                                                                                     Victoria, SW1W 0SR
                                                                                                      London, United Kingdom
 
 
 
 
 
 
Izdelek je bil dodan v košarico
Pojdi v košarico